Cookiebeleid

Deze website maakt geen gebruik van cookies

Algemene  gebruiksvoorwaarden

Deze website (ertbv.com) en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Elastomer Research Testing B.V., Teugseweg 27, 7418 AM Deventer, Nederland.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, evenals op alle informatie, aanbevelingen en / of diensten die u op of via deze website worden aangeboden (Informatie).

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden. ERT merkt op dat deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd. Gebruikers van de website wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden te lezen voor mogelijke wijzigingen. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 januari 2018.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze ertbv.com website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. ERT zal de informatie op deze website en de inhoud ervan correct en up-to-date houden, maar garandeert niet dat de website en / of de informatie vrij is van fouten, defecten, malware en virussen of dat de website en / of informatie juist is, actueel en accuraat.

ERT is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de website, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijke wangedrag of grove nalatigheid van ERT.

ERT is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of te laat leveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.

Gekoppelde sites

Deze website kan links bevatten naar externe internetsites van derden. ERT is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarop links naar deze site staan of waarnaar links op deze site worden gegeven. Ons  Cookie Beleid en onze Privacy Statement zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of via externe sites van derden. 

Privacy en Cookieverklaring

ERT verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website volgens het Cookiebeleid en Privacy Statement.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van ERT.
Gebruikers mogen de Website en de Informatie lezen en kopieën maken voor hun eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Al het andere gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website van ERT op een externe internetsite of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen de Website van ERT en enig ander internet website is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ERT.

Ongevraagde ideeën

In het geval u ongevraagde ideeën en / of materialen, hetzij bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (Materialen) op deze website, plaatst of deze per e-mail of anderszins naar ERT verzendt, heeft ERT het recht om gebruik te maken van: dergelijke materialen kosteloos kopiëren en / of commercieel exploiteren en ERT is niet gebonden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke materialen.

U vrijwaart ERT hierbij en vrijwaart ERT voor alle acties, claims en aansprakelijkheden die ERT oploopt, oploopt of oploopt als gevolg van het gebruik en / of misbruik van materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendom) rechten van derden of anderszins onwettig zijn tegenover een derde partij.

Scheidbaarheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die geldig zijn en rechtsgevolgen hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die rijzen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen betreffende het bestaan ​​en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Als u klachten heeft over producten of diensten die via deze website worden aangeboden, kunt u contact met ons opnemen via info@ertbv.com. Als we uw klacht niet kunnen oplossen, hebt u het recht om het geschil voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op https://ec.europa.eu/odr. Als u besluit dit platform te gebruiken, gebruik dan het volgende e-mailadres van ERT: info@ertbv.com.

 

Wij helpen u graag verder

Locatie

Elastomer Research Testing B.V.
Teugseweg 27
7418 AM Deventer                                    the Netherlands

 

Postadres

Elastomer Research Testing B.V.
Postbus 2149
7420 AC Deventer                                  the Netherlands

 

Contact

E info@ertbv.com
T +31 570 62 46 16
F +31 570 62 57 02